Department of Accounting

► Introduction

► Contact Us

Address / 123, University Road Section 3, Touliu, Yunlin, Taiwan, R.O.C.
Tel / +886-5-534-2601
Ext / 5501~5502、5505
Fax / +886-5-534-5430
E-Mail / uma@yuntech.edu.tw
Website / www.uma.yuntech.edu.tw